UNiK Mini /Textile edition

Duo show with Klara Pousette at Galleri Format Oslo
11.11.21 - 19.12.21
Photo: Thomas Tveter